مدیران محیط زیست در انتخابات شورای شهر تهران چند رای آوردند؟
زیست بوم: با اعلام نهایی آمار انتخابات شوراهای شهر و روستا مشخص شد که نقش لیست جناح های سیاسی در هر دوره کلیدی تر از دوره های قبل می شود.

به گزارش زیست بوم، در انتخابات شورای شهر تهران جمعی از چهره های محیط زیستی نیز شرکت کردند که آرا مکسوبه توسط برخی از این چهره را می توانید اینجا ببینید: 

مدیران محیط زیست در شوراهای شهر و روستا چند رای آوردند؟
رئیس اسبق سازمان محیط زیست چند رای کسب کرد؟

طبق لیست اعلامی استانداری تهران فاطمه واعظ جوادی در انتخابات شورای شهر تهران با کسب تنها 663 رای در جایگاه 766 کاندیداها قرار گرفت. 

مدیران محیط زیست در شوراهای شهر و روستا چند رای آوردند؟
مدیرکل سابق بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست چند رای کسب کرد؟

طبق لیست اعلامی استانداری تهران احمد نبوی در انتخابات شورای شهر تهران با کسب 2099 رای در جایگاه 229 قرار گرفت.

مدیران محیط زیست در شوراهای شهر و روستا چند رای آوردند؟
مدیرکل سابق محیط زیست تهران چند رای کسب کرد؟

طبق لیست اعلامی استانداری تهران رسول اشرفی پور در انتخابات شورای شهر تهران با کسب 567 رای در جایگاه 886 قرار گرفت.

مدیران محیط زیست در شوراهای شهر و روستا چند رای آوردند؟
مدیرکل سابق آب و خاک سازمان محیط زیست چند رای کسب کرد؟

طبق لیست اعلامی استانداری تهران پورمحمدسخا در انتخابات شورای شهر تهران با کسب 1653 رای در جایگاه 293 قرار گرفت.

مدیران محیط زیست در شوراهای شهر و روستا چند رای آوردند؟
مشاور معاونت آموزش سازمان محیط زیست چند رای کسب کرد؟

طبق لیست اعلامی استانداری تهران ژما جواهری پور در انتخابات شورای شهر تهران با کسب 652 رای در جایگاه 777 قرار گرفت.

مدیران محیط زیست در شوراهای شهر و روستا چند رای آوردند؟
مدیرکل سابق دفتر پژوهش سازمان محیط زیست چند رای کسب کرد؟

طبق لیست اعلامی استانداری تهران صدرالدین علیپور در انتخابات شورای شهر تهران با کسب 3182 رای در جایگاه 149 قرار گرفت.

مدیران محیط زیست در شوراهای شهر و روستا چند رای آوردند؟
مشاور رئیس سازمان محیط زیست چند رای کسب کرد؟

طبق لیست اعلامی استانداری تهران شهربانو امانی در انتخابات شورای شهر تهران با کسب 1296657 رای در جایگاه 4 قرار گرفت و به شورا راه یافت.